Vai PTAC (apdrošinātājs) varēs atgūt Mouzenidis vietā samaksātās kompensācijas?

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 25.08.2021 izplatījis paziņojumu, ka atmaksās ceļotājiem naudu, ko tiem palicis parādā Mouzenidis. Atmaksa, saprotams, pakļauta noteiktiem nosacījumiem.

Lidojumiem.lv jau iepriekš ziņoja, ka tūroperatoram ir pasludināta maksātnespēja.

Balstoties uz PTAC paziņojumu, visiem ceļotājiem, kas vēl nav to izdarījuši, ieteicams vērsties PTAC. Tomēr lidojumiem.lv iesaka arī neatmest maksātnespējas procesa prasības un iespējas.

Gadījumā, ja neesat drošs par savas situācijas atbilstību PTAC kritērijiem un vajadzību pieteikties arī maksātnespējas procesā, raksties mums uz info@lidojumiem.lv. Piedāvājam juridiskos pakalpojumus, vadoties no jūsu individuālās situācijas.


Valsts iestādes solījums samaksāt un administratora likumiskās pilnvaras

Pirmkārt, ir pašsaprotams, ka PTAC paziņojums kopumā ir labas ziņas ceļotājiem. Iespēja atgūt samaksāto naudu, ja to sola valsts iestāde, bez šaubām ir viena no labākajām garantijām, ko problēmsituācijā var saņemt.

Vienlaikus, jau 16.augustā tiesa ir lēmusi par maksātnespējas procesa izsludināšanu. Šāds tiesas nolēmums būtiski izmaina spēles laukumu kā tūroperatoram, tā visām citām personām.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma XI nodaļu, maksātnespējīgie uzņēmumi zaudē tiesības rīkoties ar savu mantu. Maksātnespējas likuma 63.pants nosaka juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas sekas. Tas paredz, ka pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas parādnieks zaudē tiesības rīkoties ar visu savu mantu, kā arī ar viņa valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu, un šīs tiesības iegūst administrators.

Maksātnespējas likuma 65.pants tāpat paredz, ka pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas administrators iegūst virkni ekskluzīvu tiesību, tajā skaitā:

  • pieņem, reģistrē un pārbauda kreditoru prasījumus;
  • nekavējoties ņem savā pārvaldījumā visu parādnieka mantu, kā arī parādnieka valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu;
  • atgūst debitoru parādus un veic tiesiskas darbības citas parādnieka mantas atgūšanai;

Likums vai MK noteikumi

PTAC izsludinātā pieteikšanās, kas notikusi PĒC maksātnespējas pasludināšanas, balstīta uz Ministru kabineta “Noteikumiem par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” 40.punktu.

Vai PTAC rīcība varētu izrādīties novēlota?

Atbilstoši gramatiskai un sistēmiskai interpretācijai MK noteikumos paredzētā kārtība būtu pakārtojama likumā noteiktajam maksātnespējas procesam. Vērtējot maksātnespējas procesu lomu tiesību sistēmā, paziņojums par tūrisma operatora likviditātes problēmām un tā nespēju pildīt savas saistības un sniegt kompleksos tūrisma pakalpojumus atbilstoši MK noteikumiem ir piemērojams tikai līdz brīdim, kad nav uzsākts maksātnespējas process.

Pretējs secinājums būtu jāizdara, iepazīstoties ar Eiropas Savienības normatīviem, kas ir MK noteikumu pamatā.


MK noteikumu nostādīšana augstāk par likumu pēc būtības var kompromitēt maksātnespējas procesu lomu valstī un kaitēt atsevišķām interesēm.

Kādām tad interesēm tas var kaitēt?

Pirmkārt, pastāv neliela varbūtība, ka attiecīgā tūroperatora saistību garantijas fonds jeb apdrošināšanas polise varētu nesegt visu prasījumu summu. Valsts budžetam tiktu nodarīti zaudējumi, pieņemot, ka administratora noteiktais kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš jau būtu beidzies. Atbildīgā valsts iestāde, nosakot garāku prasījumu pieteikšanas termiņu, ne tikai konkurē ar maksātnespējas procesu, bet arī uzņemas risku par starplaikā saņemto prasījumu segšanu, kurus nebūs iespējams pieteikt maksātnespējas procesā.

Otrkārt, nepieciešams izvērtēt apdrošināšanas līguma spēkā esamību attiecībā pret PTAC, ja ir pasludināta maksātnespēja. Vai apdrošinātājs vēl aizvien piekritīs izmaksāt noteikto summu, ja apdrošinājuma ņēmējs ir nonācis oficiālā maksātnespējā? MK noteikumu pamatā esošā ES direktīva neatstāj šaubas, taču pašu MK noteikumu teksts ļauj šaubīties.


“Likviditātes problēmas” un “maksātnespējas process”

PTAC savā darbībā vadās no MK noteikumiem, kur lietots jēdziens “likviditātes problēmas”.

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no ES Direktīvas 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem.

Pati Direktīva 2015/2302 aplūko gadījumus, kas apzīmēti kā “maksātnespējas gadījumi”.

Atbilstoši direktīvai, arī maksātnespējas gadījumā ceļotāju tiesības aizsargā PTAC. Atbilstoši MK noteikumiem, ar kuriem direktīva ieviesta, šāds secinājums nav tik viennozīmīgs. Atsaucoties uz likviditātes problēmām, MK acīmredzot vēlējās šo regulējumu attiecināt uz tādām grūtībām, kas vēl nav rezultējušās maksātnespējas procesā. Šādā interpretācijā var uzskatīt, ka MK ir izslēdzis no noteikumu piemērošanas sfēras gadījumus, kad jau ir uzsākta maksātnespēja, jo tā nav parasta likviditātes problēmu situācija, bet jau cits juridiskais process.


PTAC paziņojumā noteikts:

PTAC aicina ceļotājus, kuru saistības Mouzenidis Travel-Riga nespēj pilnībā vai daļēji pildīt, trīs mēnešu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas (t.i., līdz 2021.gada 25.novembrim) iesniegt PTAC iesniegumu par visu to maksājumu atmaksāšanu, ko ceļotājs veicis vai kas veikti ceļotāja vārdā. Lai atvieglotu un paātrinātu naudas atgūšanas procesu, lūgums iesniegumu iesniegt pēc iespējas ātrākā termiņā. Šis aicinājums attiecas arī uz tiem patērētājiem, kuri līdz šī paziņojuma publicēšanai jau ir iesnieguši PTAC iesniegumu ar lūgumu palīdzēt risināt strīdu ar šo pakalpojuma sniedzēju.

Ņemot vērā šeit aplūkoto sarežģīto normatīvo aktu savstarpējās attiecības, ceļotājiem ieteicams pieteikties ne tikai PTAC, bet vienlaikus arī pie maksātnespējas administratora.

Ideālā scenārijā apdrošinātājs samaksās visas PTAC izmaksātās summas. Vai apdrošinātāji paspēs pieteikt regresa prasības maksātnespējas procesā administratoram?

Kā var secināt no dažādām netiešām norādēm, iespējamās PTAC/apdrošinātāja izmaksājamās summas ir salīdzinoši nelielas, līdz ar ko problēmas apmērs konkrētajā lietā varētu nesasniegt jebkādu nozīmīguma līmeni.

Jebkurā gadījumā, Mouzenidis ir devis iespēju pārvērtēt esošā regulējuma atbilstību gan ES direktīvām, gan saderībai ar Maksātnespējas likumu. Lai to sakārtotu, pirms kāds lielāks tūroperators izraisa stresa testu.


Ievietots

iekšā

autors