Tūrisma komersantiem stingrāka finanšu uzraudzība

Tūrisma aģentam, tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam reizi ceturksnī ir pienākums iesniegt PTAC’am informāciju par saņemto avansa maksājumu skaitu un summu no ceļotājiem.

Vairs nekāda finanšu datu slēpšana

Šobrīd PTAC nav tiesības pieprasīt uzņēmumu finanšu datus, lai pārliecinātos par tūrisma pakalpojuma sniedzēja atbilstību normatīvajiem aktiem.

Nepieciešams nodrošināt centra iespējas pilnībā novērtēt ceļojumu aģenta, tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja atbilstību normatīvajam regulējumam, kā arī nodrošinātu ceļotājiem iespēju saņemt uzticamus pakalpojumus.

Valsts nodeva ir jāsamaksā

PTAC vēlas tiesības pieņemt lēmumu apturēt tūrisma aģenta speciālās atļaujas (licences) darbību uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja tūrisma aģents veic kompleksu tūrisma pakalpojumu organizēšanu bez atbilstošas tūrisma operatora speciālās atļaujas (licences), par to nepaziņojot centram un nenodrošinot attiecīgu nodrošinājumu.

Tūrisma aģents ar aģenta licenci drīkst tikai pārdot kompleksos tūrisma pakalpojumus,

Bet nedrīkst tos organizēt.

Ja tūrisma aģents vēlas arī pats organizēt šādus pakalpojumus, tad tam ir jāiegūst tūrisma operatora licence

Tas ietver arī pienākumu saņemt atbilstošu nodrošinājumu, un maksāt ikgadējo valsts nodeva par speciālo atļauju (licenci) kā tūrisma operatoram.

PTAC varēs nodrošināt, ka tūrisma aģenti, kuri organizē, nevis tikai pārdod, kompleksos tūrisma pakalpojumus, saņem tūrisma operatora licenci un nomaksā ikgadējo valsts nodevu par darbībai atbilstošu licenci.

PTAC vēlas, lai varētu lemt izslēgt saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju no datubāzes arī tad, ja nav iesniedzis informāciju (ceturkšņa atskaites, un/vai centra pieprasīto nepieciešamo informāciju un finanšu datus).

Apdrošināšanas polises jēgas stiprināšana

Lai nodrošinātu, ka nodrošinājuma nosacījumi nav pretrunā ar apdrošināšanas seguma izmantošanu, PTAC piedāvā komersantam izsniegt polisi, kur air par labu PTAC, precizējot, ka PTAC apdrošināšanas līgumā ir labuma guvējs un ka apdrošināšanas līgums ir noslēgts un darbojas kā nodrošinājums MK noteikumu izpratnē, kā arī:

  • nodrošinājuma noteikumi nedrīkst saturēt nosacījumus, kuri ir pretrunā ar likumīgajiem noteikumiem;
  • komersants trīs darba dienu laikā informē PTAC par nodrošinājuma summu un termiņu, kā arī līguma noteikumiem un līguma apmaksu;
  • ja iestājas nodrošinājuma līgumā paredzētie apstākļi, kas ir par pamatu līguma izbeigšanai, komersants par to nekavējoties informē PTAC. Spēkā esošu nodrošinājumu var izbeigt ar PTAC rakstisku piekrišanu.

Ievietots

iekšā

autors

Birka: