Stiprinās PTAC lomu tūrisma nozares uzraudzībā

Patērētāju tiesību aizsardzības centra loma tiks skaidrota un stiprināta ar jaunākajiem grozījumiem 2018. gada 26. jūnija MK noteikumos Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”

Valdes locekļa biogrāfijas nozīme tūrisma biznesā

Izvērtējot kopš 2018.gada esošo situāciju kompleksu un saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzēju sektorā, kā arī iztirzājot aktuālos jautājumus ar Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju ALTA (“ALTA”), tās biedriem un lielākajiem sektora pārstāvjiem, PTAC secināja, ka nepieciešams veikt grozījumus. Lai skaidri noteiktu centra tiesības un pienākumus, izvērtējot speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, apturēšanu vai anulēšanu, kā arī novērstu trūkumus tiesību un pienākumu definīcijās.

Noteikumu 2.5. apakšpunkts nosaka, ka tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram izsniedz speciālo atļauju (licenci) un to reģistrē datubāzē, kā arī saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrē datubāzē, ja tūrisma aģents, tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs (ja attiecīgā persona ir fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs (ja tūrisma aģents, tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona) pēdējo piecu gadu laikā pirms šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas nav bijis tādas juridiskās personas pārvaldes institūcijas loceklis, kurai pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process.

Noteikumu anotācijas teksts

Vienlaikus, saskaņā ar noteikumu 2.6. apakšpunktu tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram izsniedz speciālo atļauju (licenci) un to reģistrē datubāzē, kā arī saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrē datubāzē, ja tūrisma operatoram ir nodrošinājums visu to maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji vai kuri veikti ceļotāju vārdā, ciktāl tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus likviditātes problēmu dēļ.

PTAC secina, ka vajag noteikt ierobežojumus arī uz tāda tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojuma sniedzēja padomes vai valdes locekļiem vai pārstāvēttiesīgajiem biedriem (ja tūrisma aģents, tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona), ja kāds no tiem ir bijis tādas juridiskās personas pārvaldes institūcijas loceklis, attiecībā pret kuru ir bijis pieņemts lēmums izslēgt tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru no datubāzes un anulēt speciālo atļauju (licenci) vai pieņemts lēmums izslēgt saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju no datubāzes.

Likviditāte un licences anulēšanas sekas tūrismā

Grozījumi paredz papildināt 2.5. apakšpunktu, paredzot nosacījumu attiecināt arī uz tādiem juridiskās personas pārvaldes institūcijas locekļiem, kuriem piemērota noteikumu 40. punktā noteiktā likviditātes pazīmju konstatēšanas procedūra vai centrs pieņēmis lēmumu par tūrisma pakalpojuma sniedzēja speciālās atļaujas (licences) anulēšanu (izņemot gadījumus, kad centrs saņēmis tūrisma aģenta vai tūrisma operatora, vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja iesniegums ar lūgumu anulēt speciālo atļauju (licenci) un/vai izslēgt no datubāzes, ja vienlaicīgi nepastāv apstākļi, kas būtu par pamatu speciālās atļaujas (licences) apturēšanai vai anulēšanai (attiecīgi, šo noteikumu 26.1. apakšpunktā vai 28.1. apakšpunktā paredzētajos gadījumos)).

Savukārt noteikumu 2.9. apakšpunkts nosaka, ka tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram izsniedz speciālo atļauju (licenci) un to reģistrē datubāzē, kā arī saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrē datubāzē, ja pēdējā gada laikā nav pieņemts lēmums izslēgt tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru no datubāzes un anulēt speciālo atļauju (licenci) vai lēmums izslēgt saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju no datubāzes. PTAC ierosina notekumos pievienot izņēmumus.

Gadījumos, kad centrs saņēmis tūrisma aģenta vai tūrisma operatora, vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja iesniegums ar lūgumu anulēt speciālo atļauju (licenci) un/vai izslēgt no datubāzes, ja nepastāv apstākļi, kas būtu par pamatu speciālās atļaujas (licences) apturēšanai vai anulēšanai (attiecīgi, šo noteikumu 26.1. apakšpunktā vai 28.1. apakšpunktā paredzētos gadījumos).

2.6. apakšpunktā PTAC vēlas konkretizēt, ka tūrisma operatoram ir nodrošinājums visu to maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji vai kuri veikti ceļotāju vārdā par kompleksiem un saistītiem tūrisma pakalpojumiem. Tādējādi novēršot šīs normas nepareizu iztulkošanu.

PTAC tiesības saņemt datus un informāciju

Ņemot vērā svārstīgo tirgus situāciju, nepieciešams noteikt paplašinātas PTAC iespējas saņemt no uzņēmējiem datus, lai pilnvērtīgi izvērtētu to finansiālo stabilitāti un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem. Noteikumu 6. punkts nosaka tūrisma operatora un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja pienākumu papildu iesniegumam centram par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu un reģistrēšanos datubāzē pievienot apdrošināšanas līgumu vai kredītiestādes garantiju, kas apliecina, ka ir saņemts šajos noteikumos minētais nodrošinājums.

PTAC rīcībā nav bijusi informācijas par plānotajiem galamērķiem, kas nosaka nepieciešamo nodrošinājuma apjomu, par avansa maksājumu prasībām un citu uzraudzības veikšanai būtisku informāciju.

Informācija par sešos mēnešos plānoto

PTAC aicina papildināt noteikumu 6. punktu, nosakot tūrisma operatora un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja papildu pienākumu iesniegt centram arī informāciju par plānoto darbību komplekso tūrisma pakalpojumu jomā tuvākajos sešos mēnešos – plānotajiem galamērķiem, komplekso tūrisma pakalpojumu biežumu, ceļojumu izcenojumiem, avansu maksājumu prasībām (atbilstoši situācijai, lai centrs spētu novērtēt atbilstošu avansa summu), kā arī tūrisma operatora pienākumu pievienot sagatavoto standartinformācijas veidlapu, pirmslīguma informācijas un līguma paraugu ceļotājiem.

Ne-ES tūrisma biznesa aktivitātes Latvijā

PTAC mudina reglamentēt savas tiesības pieņemt lēmumu par tūrisma aģenta, tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu datubāzē un reģistrācijas numura piešķiršanu tūrisma aģentam, tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam, kas nav reģistrēts Eiropas Savienības teritorijā, bet pārdod vai piedāvā pārdošanai kompleksus vai saistītus tūrisma pakalpojumus Latvijas Republikā vai kas jebkādā veidā šādu darbību vērš uz Latvijas Republiku, ja tas atbilst noteikumu 2. punktā un 14.7. apakšpunktā minētajām prasībām, iesniedzot PTAC iesniegumu ar pielikumiem (atkarībā no darbības veida). 

PTAC šo nevēlas redzēt kā pienākumu, attiecīgi noteikumos pārfrāzējot: “pieņem” -> “ir tiesīgs pieņemt”.

Atteikums reģistrēt tūrisma aģentu, operatoru vai pakalpojuma sniedzēju

Noteikumu 14. punkts nosaka situācijas jeb nosacījumus, pie kādiem PTAC ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt tūrisma aģentu, tūrisma operatoru vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē.

Šobrīd noteikumi neparedz, ka PTAC ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt komersantu vai neizsniegt speciālo atļauju (licenci), ja pieteikumam nav pievienoti obligāti pievienojamie dokumenti (informācija par plānoto darbību komplekso tūrisma pakalpojumu jomā – plānotajiem galamērķiem, komplekso tūrisma pakalpojumu biežumu, ceļojumu izcenojumiem, avansu maksājumu prasībām, veidlapa, pirmslīguma informācijas un līguma paraugs ceļotājiem, pieprasītā papildu informācija vai dokumenti.

Praksē samērā bieži tieši Iesniegumam obligāti pievienojamo dokumentu nepievienošana vai arī informācijas/dokumentu neiesniegšana arī pēc PTAC vairākkārtējiem pieprasījumiem kavē savlaicīgu lietas izskatīšanu un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

PTAC piedāvā papildināt noteikumus ar 14.6. apakšpunktu, nosakot tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt tūrisma aģentu, tūrisma operatoru vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē un izsniegt tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram speciālo atļauju (licenci), arī tādās situācijās, ja šo noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 6. punktā minētie dokumenti, kā arī tad, ja tūrisma pakalpojumu sniedzējs nesniedz PTAC pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus.

Licences izsniegšana darbam tūrisma nozarē

3 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par tūrisma aģenta vai tūrisma operatora reģistrāciju datubāzē un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu PTAC izsniedz tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram noteikta parauga speciālo atļauju (licenci)

To izsniedz elektroniska vai papīra dokumenta formā,jo noteikumu punkts nosaka iespēju tūrisma operatoram vai aģentam izvēlēties šo formu. No 2023. gada 1. janvāra paredzēts, ka speciālās atļaujas (licences) izsniegs tikai elektroniski.

Faksu gandrīz vairs nelietojam

Vecajos 2018.gada noteikumos bija jānorāda faksa numuru. Tas šobrīd tik pat kā netiek lietots. Šāda pati norāde uz faksa numuru ietverta noteikumu 70.4. apakšpunktā. PTAC aicina svītrot norādi uz faksa numuru.

Maksātnespējas risku mazināšanai

Lai nodrošinātu, ka nozarē darbojas finansiāli stabili uzņēmumi, lai mazinātu uzņēmumu iespējamos maksātnespējas riskus, un nodrošinātu, ka uzņēmumi izpilda saistības pret ceļotājiem, nepieciešams noteikt papildus prasības esošajiem un jaunajiem tūrisma aģentiem un operatoriem.

PTAC piedāvā ieviest tiesības pieņemt lēmumu [par tūrisma aģenta, tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu datubāzē un reģistrācijas numura piešķiršanu tūrisma aģentam, tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam, kas nav reģistrēts Eiropas Savienības teritorijā, bet pārdod vai piedāvā pārdošanai kompleksus vai saistītus tūrisma pakalpojumus Latvijas Republikā vai kas jebkādā veidā šādu darbību vērš uz Latvijas Republiku, ja tas atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajām prasībām, ir iesniedzis PTAC iesniegumu un pielikumus], ja tam kārtējā vai pēdējā pārskata gada likviditātes rādītājs ir lielāks par koeficientu 1.

PTAC – labuma guvējs polisē

Nodrošinājumu tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam izsniedz par labu PTAC kā labuma guvējam. Problēmu gadījumā apmaksas pieprasījumu par izdevumu atmaksu ceļotājam iesniedz tam nodrošinājuma izsniedzējam, kura nodrošinājums tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir spēkā dienā, kad iestājies nodrošinājuma maksājuma gadījums.

Nodrošinājums avansu apmērā

  • Nodrošinājuma apmērs tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam, kas nepiedāvā pasažieru pārvadājumus, jebkurā gadījumā ir ne mazāks par ceļotāju vai ceļotāju vārdā veikto avansa maksājumu summu. Papildus tam, ka nodrošinājuma apmērs ir vismaz 5 % no apgrozījuma iepriekšējā pārskata gadā, bet ne mazāks kā 3 000 – 200 000 euro (atkarībā no darbības zonām).
  • Saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā pasažieru pārvadājumus, nodrošinājuma apmēru aprēķin vismaz 10 % no saistīto tūrisma pakalpojumu apgrozījuma iepriekšējā pārskata gadā, bet ne mazāks kā 5 000 – 200 000 euro (atkarībā no darbības zonām un pakalpojuma).
  • Tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam, kas uzsāk saimniecisko darbību komplekso vai saistītu tūrisma pakalpojumu jomā, nodrošinājums ir 3 000 – 200 000 euro (atkarībā no darbības zonām un pakalpojuma).

Ja licence saņemta pirms 2022. gada 1. novembra, grozījumos noteiktās prasības piemēro sākot ar 2023. gada 1. jūliju.

Ja nodrošinājums nav pietiekams, PTAC ir tiesības atlikušo nodrošinājuma daļu lūgt segt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

“Valsts budžetĀ naudas ir vairāk kā jebkad”

Paredzēts, ka varētu izslēgt tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru no datubāzes un anulēt speciālo atļauju (licenci), ja tūrisma aģents pēc PTAC pieprasījuma, ne vēlāk kā viena mēneša laikā nav atmaksājis visus tos ceļotāja vai ceļotāja vārdā samaksātos avansa maksājumus par neveiktiem kompleksiem vai saistītiem tūrisma pakalpojumiem.


Ievietots

iekšā

autors

Birka: